Аудиторії

Лабораторія теоретичних основ електротехніки ім. проф. Е.Г.Файнштейна

Забезпечує лабораторний практикум з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», яка є базовою для електротехнічних, електромеханічних і енергетичних спеціальностей. Лабораторія обладнана 9 спеціалізованими стендами з можливістю виконання на кожному з них до 20 лабораторних робіт з основних розділів теорії електричних кіл.

Лабораторія електричних машин

Електричні машини є основними об'єктами електромеханіки. Лабораторія забезпечує лабораторний практикум з дисципліни «Електричні машини». Обладнана сучасними лабораторними стендами, основними типами електричних машин і трансформаторів, а також комп'ютеризованими робочими місцями для виконання курсового проекту з електричних машин і підготовки до лабораторних занять і тестування.

Лабораторія енергозбереження

Основними функціями лабораторії є:

- формування інформаційної бази з проблем енергоефективності та енергозбереження;

- популяризація новітніх енергозберігаючих технологій та енергоефективного обладнання шляхом організації тематичних семінарів, круглих столів;

- демонстрація інструментальної бази для проведення енергетичних обстежень;

- розробка навчально-методичних матеріалів з проблем енергоефективності;

- постійний моніторинг споживання енергоресурсів.

Лабораторія електричних вимірювань та метрології

Дисципліна «Основи метрології та електричних вимірювань» є обов'язковою для спеціальностей галузі знань «Електротехніка та електромеханіка». Лабораторія має 7 спеціалізованих стендів, плакати з інформацією про засоби вимірювальної техніки та їх метрологічних характеристиках, стенд для вивчення будови і принципу дії аналогових приладів і перетворювачів. Лабораторія дозволяє підготувати студентів до метрологічного забезпечення сучасних технологій, оскільки метрологія є одним з основних факторів технічного прогресу.

Лабораторія монтажу та наладки електричного обладнання

У лабораторії встановлено 6 універсальних стендів, на яких виконується 12 лабораторних робіт з монтажу, налагодження та випробування електричних машин, силових трансформаторів, схем управління електроприводами і іншого електромеханічного обладнання. Лабораторія є також місцем виконання студентами експериментальної частини випускних і науково-дослідних робіт по ряду дисциплін кафедри.

Методичний кабінет кафедри

Забезпечує студентів навчально-методичною та довідковою літературою. Обладнаний 11 комп'ютерів, які використовуються студентами при виконанні курсових і дипломних проектів та робіт, при підготовці до лабораторних і практичних занять. Активно використовується викладачами кафедри для консультацій і електронного тестування знань студентів.