• Русский
  • Українська
  • English

Curricula

Аннотации дисциплин

 

Індекс

Найменування дисциплін і їх зміст

Всього годин

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

ГСЕ.01

Історія України

Місце історії України в системі гуманітарних наук, її предмет, завдання, функції, методологія, джерела, iсторiографiя. Київська Русь i її місце в системі міжнародних відносин. Основні етапи виникнення українського народу, його державність, вплив внутрішніх i зовнішніх факторів; соціально-політичні та економічні наслідки революцій ХVII-XIX ст.ст. i особливості розвитку України; якiснi зміни у свiтi на межі XIX-XX ст.ст., їх соцiальнi полiтичнi, економічні наслiдки i досвiд, свiт у першiй половинi ХХ ст.; особливостi політичного розвитку України, соцiально-економiчне життя; вступ свiту в науково-економiчну революцiю i Україна; Українська держава на сучасному етапi i свiт.

108

ГСЕ.02

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вивчення курсу має на метi засвоєння студентами особливостей писемного й усного дiлового та професiйного мовлення українською мовою, вироблення навичок складання дiлових паперiв паралельно з повторенням найскладнiших правописних i граматичних моментiв.

Значна частина навчального часу у процесi викладання цього курсу придiляється вивченню термiнологiї майбутньої професiї в аспектi правопису окремих термiнiв та їх правильного вживання. При цьому заняття з дiлової української мови передбачають вивчення культури дiлового i професiйного спілкування - як важливого чинника iнтелектуального i професiйного рівня майбутнього бакалавра.

Знання, вмiння, навички з української мови: вiльне володiня державною мовою України - українською мовою; знати й умiти грамотно використовувати у своїй дiяльностi професiйну лексику; умiти вести українською мовою бесiду-дiалог загального характеру, користуватися правилами мовного етикету, читати лiтературу з спецiальностi з метою пошуку iнформацiї, складати анотацiї, реферати i дiловi листи.

108

ГСЕ.03

Історія української культури

Знання, вмiння, навички з української та свiтової культури: мати уявлення про засоби набування, зберiгання та передачi соцiального досвiду, фундаментальних цiнностей культури; знати форми i типи культур, основнi культурно-iсторичнi центри та регiони свiту, закономiрностi їх функцiонування i розвитку, знати iсторiю культури України, її мiсце в системi світової культури та цивілізації; умiти оцiнювати досягнення культури на основi знання iсторичного контексту їх утворення, бути здатними до дiалогу як засобу вiдношення до культури та суспiльства, набувати досвiду засвоєння культури (республiки, регiону); мати наукове уявлення про основнi епохи в історії людства та їх хронологiю; знати основнi iсторичнi факти, дати, подiї та iмена iсторичних дiячiв; умiти вирiшувати та обгрунтовувати свою позицiю з питань, якi стосуються ціннісного вiдношення до iсторичного минулого.

72

ГСЕ.04

Іноземна мова

Мета курсу іноземної мови для студентів - оволодіння таким рівнем знань, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усний та писемній формах.

Завдання курсу iноземної мови: оволодiти навичками оглядового, iнформативного та поглибленого читання на матерiалах оригiнальної науково-технiчної лiтератури за фахом; брати участь у бесiдах в ситуацiях офiцiйного спiлкування на загальнi та професiйнi теми; - читати та перекладати з словником на рiдну мову оригiнальнi науково-популярнi тексти, а також тексти за фахом; читати без словника лiтературу за фахом з метою пошуку необхiдної iнформацiї; вмiти анотувати та реферувати рiдною мовою iншомовнi першоджерела за фахом.

Знання, вмiння, навички з iноземної мови: володiти лекцiйним мiнiмумом однiєї з iноземних мов (1200-2000 лексичних одиниць), тобто слiв i словосполучень, якi мають найбiльшу уживанiсть, семантичну цiннiсть, а необхiднi для вивчення усних i письмових форм спiлкування; умiти вести iноземною мовою бесiду-дiалог загального характеру, користуватися правилами мовного етикету, читати лiтературу з спеціальності без словника з метою пошуку iнформацiї, перекладати тексти з словником, складати анотацiї, реферати i дiловi листи iноземною мовою.

180

ГСЕ.05

Філософія

Свiтогляд, обумовленість його виникнення, розмаїття, розвитку i значення в життi людей. Особливостi філософського вирiшення свiтоглядних проблем, його вiдмiннiсть вiд мiфологiї, релiгiї, мистецтва i науки. Iсторичнi типи i головні парадигми фiлософського пiзнання взаємовiдношення людини з навколишньою дiйснiстю. Фiлософська думка в Українi, її мiсце в свiтовiй культурi. Проблема буття, матерiї, простору i часу. Природа людини, саме її iснування. Свiдомiсть, розум, мислення. Людське пiзнання, його можливостi i межi пiзнання, мiстичний досвiд, знання i вiра.

Методи пiзнання. Дiалектика, її нове розумiння в свiтлi розкриття особливостей саморозвитку буття. Соціальна фiлософiя. Суспiльство як форма людського життя. Рiзноманітнiсть культур, цивiлiзацiй, форм людського досвiду в розвитку суспiльства. Людина в iнформацiйно-технiчному свiтi, проблеми її свободи i вiдповiдальностi. Роль наукового рацiоналiзму в розвитку суспiльства. Перспективи сучасної цивiлiзацiї України. Людство перед лицем глобальних проблем.

108

Цикл дисциплін природничо-наукової підготовки

ПН.01

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Мета викладання дисциплiни: навчити складати математичні моделi процесiв i конструкцій, пов'язаних з подальшою дiяльнiстю фахiвцiв, вивчати такi моделi, інтерпретувати вiдповiдно здобутi результати.

Визначники довільного порядку. Матриці, операції з ними. Розв`язування систем лінійних рівнянь. Вектори, способи завдання, дії з ними. Система координат. Пряма на площині й у просторі. Полярні координати, параметричне завдання ліній. Лінії та поверхні другого порядку.

108

ПН.02

Математичний аналіз

Мета викладання дисциплiни: навчити складати математичні моделi процесiв i конструкцiй, пов'язаних з подальшою дiяльнiстю фахiвцiв, вивчати такi моделi, інтерпретувати вiдповiдно здобутi результати.

Диференційне числення. Множини, дії з ними. Функція, означення, класифікація, границі послідовності та нескінченно малі функції, безперервність функцій. Похідна, означення, властивості, техніка диференціювання, диференціал, геометричні та фізичні застосування похідної. Інтегральне числення. Первісна функція й невизначений інтеграл, його обчислення, геометричні та фізичні застосування визначеного інтеграла. Невластивості інтеграла. Ряди, збіжність. Функціональні ряди, рівномірна збіжність. Степеневі ряди, стандартні розкладення функцій у степеневі ряди. Тригонометричні ряди Фур`є. Кратні й криволінійні інтеграли.

324

ПН.03

Диференційні рівняння

Мета викладання дисциплiни: навчити складати математичні моделi процесiв i конструкцій, пов'язаних з подальшою дiяльнiстю фахiвцiв, вивчати такi моделi, інтерпретувати вiдповiдно здобутi результати.

Рівняння першого порядку, задача Коші, існування розв`язку, загальний та частковий розв`язки. Типи рівнянь першого порядку. Рівняння вищих порядків, які допускають зниження порядку. Лінійні рівняння другого та вищих порядків. Системи диференційних рівнянь

162

ПН.04

Спеціальні розділи математики

Мета викладання дисциплiни: навчити складати математичні моделi процесiв i конструкцій, пов'язаних з подальшою дiяльнiстю фахiвцiв, вивчати такi моделi, інтерпретувати вiдповiдно здобутi результати.

За вимогою профілюючої кафедри можуть викладатися такі розділи: функція комплексної змінної, операційне числення рівня в частинних похідних, варіаційне числення, матричне числення, теорія ймовірностей, математична статистика.

108

ПН.05

Фізика

Мета викладання дисциплiни: створення широкої підготовки в галузi фiзики, володiння фундаментальними поняттями та теорiями класичної та сучасної фiзики. Формування наукового свiтогляду та сучасного фiзичного мислення.

Перелiк знань, вмiнь, навичок пiсля викладання дисциплiни: знати сучасний стан розвитку фiзики, свiтоглядне значення фiзичних теорiй та законiв, умiти користуватися законами фiзики на виробництвi i в повсякденному життi.

Суть дисциплiни: фiзичнi основи механiки з елементами релятивiст-ської механiки та основи механiки суцiльних середовищ. Електрика та магнетизм. Фiзика коливань та хвиль. Елементи хвильової оптики. Основи квантової механiки, квантова теорія випромiнювання, квантовi генератори. Будова атома. Сильна взаємодiя. Будова ядра. Статистична фiзика та термодинамiка. Фазова рiвновага та перетворення. Конденсований стан речовин. Речовина в екстремальних умовах. Сучасна картина свiту.

324

ПН.06

Хімія

Мета викладання дисциплiни: формування наукового свiтогляду, розвиток сучасних форм теоретичного мислення, здатності аналiзувати явища, засвоєння законiв хiмiї для застосування хiмiчних процесiв, речовин та матерiалiв у сучаснiй техніці.

Перелiк знань, вмiнь, навичок пiсля викладання дисципліни: знати сучасний стан i шляхи розвитку хiмiї, роль хiмiї у створеннi нових матерiалiв, в рацiональному використаннi енергетичних та природних багатств, в охоронi працi, хiмiчнi теорiї i закони, умiти користуватися прийомами логiчного мислення, розв'язувати хiмiчнi задачi, поводитися з хiмiчними сполуками, виконувати хiмiчнi дослiди.

Зміст дисциплiни: загальнi закономiрностi хiмiчних реакцiй: енергетика, хiмiчна кiнетика i рiвновага, електрохiмiчнi процеси, корозiя металiв i сплавiв. Хімія конструкцiйних металiв.

108

ПН.07

Обчислювальна техніка та програмування

 

Мета викладання дисциплiни: оволодiння навичками роботи на сучаснiй обчислювальнiй технiцi, засвоєння основних пакетiв прикладних програм, розвиток алгоритмiчного мислення, оволодiння розробкою програм на алгоритмiчнiй мовi високого рiвня.

Перелiк знань, вмiнь, навичок пiсля викладання дисциплiни: знати загальну будову ЕОМ, призначення її основних частин та периферiйних пристроїв, призначення операцiйних систем, основнi структури, якi використовуються при розробцi алгоритмiв, основнi способи програмування, вмiти виконувати формалiзацiю задачi, розробляти алгоритм задачi за математичним описом, складати програму однiєю з мов програмування, використовувати одну з операцiйних систем, один-два текстових редактори, один з графiчних редакторiв, один з спеціалізованих пакетiв програм, одне з iнтегрованих середовищ програмування, самостiйно засвоїти роботу з прикладною програмою.

Зміст дисциплiни: принципи роботи ЕОМ, основи алгоритмiзацiї, основи програмування на Паскалi, технологiя програмування, операцiйна системи MS DOS, текстова обробка, системи програмування, графiчнi засоби ЕОМ, основнi поняття сучасних технологiй обробки iнформацiї

288

ПН.08

Моделювання електромеханічних систем

 

Математичний і програмний апарат для моделювання. Розв`язання лінійних диференційних рівнянь. Методи апроксимації фізичних залежностей, що не мають точного математичного опису. Моделювання електромеханічних систем з двигунами постійного та змінного струму. Використання прикладних пакетів MATLAB, DesignLab, WorkBanch, OrCad та інших для дослідження і проектування електромеханічних систем.

162

ПН.09

Теоретична механіка

 

Мета викладання дисциплiни: надання знань для створювання розрахункових схем механiзмiв, розвиток у фахiвцiв навичок для самостiйного вирiшування технiчних задач.

Перелiк знань, вмiнь, навичок пiсля викладання дисциплiни: знати основнi закони природи для використання в розрахункових схемах, кiнематичнi та динамiчнi параметри механiки, складати рiвняння динамiки та використовувати їх в техніцi.

Зміст дисциплiни: Кiнематика точки та найпростiших рухів твердого тiла. Складний рух точки, твердого тiла та системи. Еквiвалентнi перетворення системи сил i приведення їх до найпростiшого вигляду. Динамiка точки, матерiальної системи i твердого тiла. Загальнi теореми динамiки. Основнi теорії спiвудару тiл. Визначення динамiчних реакцiй. Основи Лагранжевої механiки. Малi коливання системи.

108

ПН.10

Основи екології

 

Роль екологiї у збереженнi, вiдновлюваннi навколишнього середовища i застереженнi негативних наслiдкiв втручання людини у майбутнє, значення екологiї для оцiнки наслiдкiв професiйної дiяльностi i прийняття оптимальних рiшень в умовах екологiчної кризи.

Глобальний колооберт речовин у природi, ефект "самоочищення". Екосистеми: типи, їх склад i збалансованість. Бiосфера: структура, функцiональна цiлiснiсть i забезпеченiсть її стiйкостi. Антропогенний вплив на природу. Екологiчнi принципи рацiонального природокористування. Оцiнка прямих i непрямих впливiв рiзних видiв забруднювачiв на органiзм.

Екологiчний захист навколишнього середовища: закони по скороченню шкiдливих викидiв i контроль за рiвнем забруднення середовища. Комплексний аналiз навколишнього середовища i оцiнка забруднення.

54

Цикл дисциплін загально-професійної підготовки

ЗП.01

Інженерна графіка

 

Мета викладання дисциплiни: навчити геометричному моделюванню об'єктiв та процесiв, виконанню i читанню рiзноманiтних креслень технiчного призначення.

Перелiк знань, вмiнь, навичок пiсля викладання дисциплiни: оволодiння навичками виконання та читання креслень рiзного призначення таких, що виконуються вручну i комп'ютерних, складання геометричних моделей, розв'язання за рисунками, кресленнями та моделями iнженерно-геометричних задач, у тому числi i оптимiзацiйних.

Зміст дисциплiни: нарисна геометрiя, технiчне креслення, обчислювальна геометрiя, комп'ютерна графiка.

144

ЗП.02

Електроматеріалознавство

 

Мета викладення дисципліни: вивчення властивостей діелектриків та електроізоляційних матеріалів; електричне, теплове і механічне старіння і пробій діелектриків; конструкція і технологія виготовлення кабельних виробів; провідники для ліній електропередач; втрати електроенергії; випробування електроізоляційних матеріалів.

90

ЗП.03

Основи метрології та електричних вимірів

 

Основи метрології;характеристики засобів вимірів, оцінка помилок вимірів; електровимірювальні прилади безпосередньої оцінки, реєструючі прилади, прилади порівняння, аналогові і цифрові електронні прилади, вимірювальні перетворювачі, вимірювання параметрів електричних кіл; структура і функції метрологічної служби підприємства; міжнародна організація зі стандартизації; державна система стандартизації.

108

ЗП.04

Теоретичні основи електротехніки

 

Електростатичне поле, електричні кола та їх закони, методи розрахунку лінійних електричних кіл постійного струму, магнітне поле; теорія змінних струмів, розрахунки однофазних і трифазних кіл; розрахунок кіл при дії несинусоїдальних ЕРС, нелінійні кола постійного та змінного струму, кола з розподіленими параметрами, синтез електричних кіл, теорія електромагнітного поля; сучасні пакети прикладних програм розрахунку електричних ланцюгів і електромагнітних полів на ЕОМ.

324

ЗП.05

Курсова робота з теоретичних основ електротехніки

 

Згідно завдання на розрахунки

36

ЗП.06

Електроніка та мікросхемо техніка

 

Фізичні основи роботи електронних елементів; принципи побудови, методика розрахунку, характеристики і параметри пристроїв промислової електроніки; підсилювачів, випрямлячів, перетворювачів безперервних і дискретних сигналів, регулюючих пристроїв; проектування та вибір електричних засобів автоматизації, їх розробка та експлуатація; керуючі елементи дискретної дії: суматори, тригери, лічильники, регістри, розподільники імпульсів, селектори, шифратори і дешифратори.

252

ЗП.07

Курсовий проект з електроніки та мікросхемотехніки

 

Згідно завдання на розрахунки

72

ЗП.08

Електричні машини

 

Загальні питання електромеханічного перетворювання енергії; фізичні закони, які лежать в основі їх роботи; машини постійного струму, загальні відомості, основні характеристики; обмотки, розрахункові співвідношення, реакція якоря, комутація; генератори, двигуни, мікромашини; трансформатори, принцип дії, конструкція, розрахункові співвідношення, спеціальні трансформатори. Машини змінного струму: асинхронні, синхронні, колекторні; конструкція і принцип дії, загальні та спеціальні властивості, характеристики.

216

ЗП.09

Курсова робота з електричних машин

 

Згідно завдання на розрахунки

36

ЗП.10

Теорія автоматичного керування

 

Теорія лінійних систем: математичний   опис, структурні схеми  і графіки, стійкість безперервних систем, аналіз якості і синтез лінійних систем,  випадкові процеси в системах; теорія нелінійних систем: математичний опис, методи дослідження стійкості та якості, гармонічна   лінеаризація, корекція нелінійних систем; дискретні системи, математичний апарат дослідження дискретних систем, дослідження стійкості, якості, синтез. Оптимальні і адаптивні системи.

252

ЗП.11

Теорія електропривода

 

Електропривод як система; структурна схема електропривода; механічна частина силового каналу електропривода; узагальнена електрична машина; вплив пружних механічних зв’язків на динаміку електропривода; механіка електропривода, електромеханічні властивості і  характеристики двигунів постійного та змінного струму, основи регулювання електромеханічних систем з електроприводом; інженерні методи оцінки якості і точності регулювання координат електропривода; енергетичні характеристики електропривода та основи вибору потужності його силових елементів.

216

ЗП.12

Курсовий проект з теорії електропривода

 

Згідно завдання на розрахунки

72

ЗП.13

Прикладна механіка

 

Машини і механізми; структурний, кінематичний, динамічний і силовий аналіз; синтез механізмів; зовнішні та внутрішні сили; основи напружено-деформованого стану; інтегральні рівняння рівноваги та методи їх розв’язання; умови міцності та жорсткості; розрахунки на міцність та жорсткість при різних видах деформації; загальні методи визначення переміщень; розрахунки на міцність при змінних навантаженнях та ударах; механічні передачі тертям та зчепленням.

144

ЗП.14

Основи охорони праці

 

Вимоги охорони праці на підприємстві;системи контролю вимог безпеки і екологічності; економічні наслідки і матеріальні витрати на забезпечення безпеки життєдіяльності.

72

ЗП.15

Безпека життєдіяльності

 

Теоретичні i практичні основи безпеки у системі "Людина - середовище проживання - машина - надзвичайні ситуації"; тенденції змiн екологiчних умов, якi супроводжують науково - технічний прогрес; шляхи відвертання надзвичайних ситуацій; шляхи підвищення стійкості функцiонування виробничих об’єктів з урахуванням ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій.

54

Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки

ПП.01

Навчально-кваліфікаційна практика

 

Метою практики є ознайомлення з принципами дії, особливостями конструкції та прийомами експлуатації і наладки електрообладнання на підприємстві; оволодіння робітничою професією слюсаря-електрика.

162

ПП.02

Виробнича практика

 

Метою практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань шляхом надбання практичних навичок з ремонту, профілактики, експлуатації електротехнічних установок; загальне ознайомлення з сучасним промисловим підприємством та його електрогосподарством.

216

ПП.03

Технологічна практика

 

Технологічна практика призначена для формування у фахівця-випускника університету професійного уміння, навичок приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи у реальних виробничих умовах шляхом виконання обов'язків в професійній діяльності; вивчення правил техніки безпеки і охорони праці при виконання робіт по ремонту, обслуговуванню, монтажу і налагодженню електрообладнання з напругою до 1000 В.

216

ПП.04

Переддипломна практика

 

Метою практики є збір матеріалів для виконання випускової роботи; аналіз режимів роботи технологічної установки, визначення з робочими технологічними параметрами, вивчення електричних принципових, монтажних схем та схем підключення; вивчення силової частини електропривода та пристроїв керування; визначення основних недоліків та шляхів підвищення надійності роботи.

108

ПП.05

Підготовка випускної роботи

 

Метою випускної роботи є перевірка вміння студента застосовувати отримані знання для комплексного вирішення питань, пов’язаних з розробкою і дослідженням конкретного електрообладнання і системи керування, а також підготовкою відповідної пояснювальної записки і листів креслень для захисту.

432

Вибіркові навчальні дисципліни за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу

ВНЗ.ЕМ.01

Електропостачання промислових підприємств

 

Електробаланс сучасного промислового підприємства. Електричні навантаження. Облік просторового розподілення навантаження. Утрати потужності і навантаження в елементах мереж постійного струму. Джерела живлення електроенергії. Електричні ланки промислових підприємств. Радіальні і магістральні лінії. Режими роботи електричних ланок. Нормальні та аварійні режими. Захист електроприймачів і системи електропостачання. Пристрої управління, вимірів та сигналізації. Устаткування підстанцій та вузлів ланок.

108

ВНЗ.ЕМ.02

Системи керування електроприводами

 

Загальні вимоги до управління рухом електроприводу. Процеси управління електроприводами та принципи їх автоматизації. Розімкнені та замкнені системи управління електроприводами, безперервні та дискретні. Системи релейно-контакторного управління. Системи безперервного управління електроприводами постійного струму. Системи безперервного управління електроприводами змінного струму. Слідкуючі системи управління.

162

ВНЗ.ЕМ.03

Курсовий проект з систем керування електроприводами

 

Згідно завдання на розрахунки

72

ВНЗ.ЕМ.04

Технологічні процеси енергоємних виробництв

 

Метою дисципліни є ознайомлення з технологією і особливостями режимів роботи енергоємних виробництв; вплив циклічних і безперервних режимів роботи і навантаження на споживання активної і реактивної потужності із живлячої мережі; організаційна робота по оптимізації технологічних режимів з метою енергозбереження

108

ВНЗ.ЕМ.05

Гідравліка та аеродинаміка

 

Мета дисципліни це ознайомлення з властивостями рідини та гідростатикою, основні закони гідродинаміки та аеродинаміки

108

ВНЗ.ЕМ.06

Електричні апарати

 

Основи теорії тягових електричних апаратів. Комутаційні і пускорегулювальні апарати низької напруги і реле. Контактори і магнітні пускачі: конструкція, основні параметри і режим роботи. Магнітні пускачі: пристій, схема включення, тепловий захист. Вибір контакторів і магнітних пускачів. Реле часу і струму: основні параметри і вимоги. Коефіцієнт повернення. Конструкція електромагнітних реле, їх параметри. Поляризовані реле: принцип дії, основні співвідношення, регулювання і область застосування. Автомати: призначення, принцип дії, область застосування. Вибір автоматів. Запобіжники: основні параметри і вимоги, конструкції, область застосування. Електричні апарати високої напруги. Високовольтні вимикачі: призначення, основні параметри, конструкції, область застосування, вибір. Роз`єднувачі, відділювачі, короткозамикачі: призначення і пристрій. Вимикачі навантаження: пристрій, вибір. Основні напрямки розвитку високовольтних апаратів

72

ВНЗ.ЕМ.07

Статичні перетворювачі енергоємних виробництв

 

Силові тягові перетворювачі: функціональні схеми та характеристики. Класифікація перетворювачів. Силові перетворювачі постійного струму: конструкція, зовнішні і регулюванні характеристики; електромашинні, магнітні підсилювачі, індуктивно–ємнісні перетворювачі. Основні параметри і характеристика вентильних приладів. Силові перетворювачі змінного струму: конструкція, принцип дії і характеристики електромеханічних, електромагнітних та вентильних перетворювачів. Керовані перетворювачі частоти: типові схеми та принцип дії, характеристики. Захист напівпровідникових перетворювачів. Енергетичні показники перетворювачів.

144

ВНЗ.ЕМ.08

Курсова робота з статичних перетворювачів енергоємних виробництв

 

Згідно завдання на розрахунки

72

ВНЗ.ЕМ.09

Монтаж, налагоджування та випробування електромеханічного обладнання

 

Метою дисципліни є ознайомлення з організацією і проведенням монтажних робіт електромеханічного обладнання; етапами налагоджувальних робіт при впровадженні в експлуатацію електричних машин і трансформаторів; методами прийомо-сдавальних випробувань.

180

Варіант 1: бакалавр з електромеханічного обладнання енергоємних виробництв

ВНЗ.ЕМ.01.10

Спеціальне електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

 

Метою викладання дисципліни є вивчення конструкції, режимів роботи потужних електричних машин та перетворювачів, які використовуються на гірничозбагачувальних комбінатах та металургійних підприємствах, їх енергетичних показників.

144

ВНЗ.ЕМ.01.11

Вступ до спеціальності

 

Мета викладання дисципліни: ознайомлення історією розвитку напряму електромеханіки і основних спеціальностей; ознайомлення з сутністю дисциплін, які будуть вивчати студенти; перспективами розвитку сучасних пристроїв керування і регулювання параметрів електропривода постійного і змінного струму; надання імпульсу для творчого мислення майбутніх спеціалістів з напряму електромеханіки; придбання практичних навиків роботи з приладами, монтажу електрообладнання перевірки робочого стану електричних апаратів та пристроїв.

90

ВНЗ.ЕМ.01.12

Фізичні основи електротехніки

 

Основні етапи розвитку електротехніки і електромеханіки. Типові електромеханічні системи і пристрої. Закони електромеханіки. Фізичні властивості. Узагальнена теорія електромеханічних пристроїв. Перетворення енергії в електромеханічних системах. Перехідні процеси в динамічних системах.

90

ВНЗ.ЕМ.01.13

Стаціонарні установки енергоємних виробництв

 

Метою дисципліни є вивчення характеристик, конструктивних особливостей, режимів роботи стаціонарних установок сучасних шахт і кар’єрів: вентиляторних, водовідливних і пневматичних установок, а також підйомних установок, які забезпечують транспортування корисних копалин та людей.

72

ВНЗ.ЕМ.01.14

Надійність та діагностика електромеханічного обладнання

 

Метою дисципліни є вивчення основних характеристик надійності електромеханічного обладнання, фізики відмов електрообладнання, методів розрахунки надійності, впливу умов експлуатації на показники надійності.

90

ВНЗ.ЕМ.01.15

Економіка промислових підприємств

 

Основним завданням є вивчення економічної теорії та форм її проявлення в конкретному господарюванні, вивчення економічного механізму ефективного функціонування підприємства в умовах ринкової економіки.

108

ВНЗ.ЕМ.01.16

Організація і планування виробництва

 

Аналіз ринку продукції, системний підхід як основа інженерної діяльності; функціонально-вартістний аналіз; ергономіка і естетика як частина технічного прогресу; науково-технічне прогнозування і експортування; методи прийняття рішень.

108

ВНЗ.ЕМ.01.17

Промислові машини та комплекси енергоємних виробництв

 

Метою дисципліни є вивчення технологічних машин і механізмів енергоємних виробництв, режимів навантаження, розрахунку потужності двигунів, умов експлуатації, впливу пружних зв’язків на динамічні навантаження і шляхи їх зменшення.

144

ВНЗ.ЕМ.01.18

Мікропроцесорні системи в електромеханіці

 

Метою дисципліни є ознайомлення з сучасними мікропроцесорами і мікропроцесорними комплектами, які використовуються для керування і автоматизації, архітектурою мікропроцесорів, елементами пам’яті, інтерфейсу, пристроями вводу та виводу інформації, принципами синхронізації мікропроцесорних пристроїв.

144

ВНЗ.ЕМ.01.19

Механіка електропривода

 

Класифікація статичних моментів і сил опору руху; зведення статичних моментів і зусиль, моментів інерції і рухомих мас; рівняння руху; коливання системи електропривода з пружними зв’язками і зазорами; оптимальне передавальне число редуктора; навантаження в кривошипних і ричажно-реєчних механізмах;системи з розподіленою масою; коливання багатомасових систем.

90

ВНЗ.ЕМ.01.20

Моделювання елементів електроніки та електротехніки

 

Операційне середовище Simulink, елементи бібліотеки Simulink, SimPowerSystems; схеми моделей елементів електротехніки, електричних машин та силової електроніки; графічний інтерфейс споживача Powergui; бібліотека нелінійних моделей.

144

Варіант 2: бакалавр з електромеханічного обладнання енергоємних

виробництв (у гірництві)

ВНЗ.ЕМ.02.10

Спеціальне електромеханічне обладнання гірничих виробництв

 

Метою викладання дисципліни є вивчення спеціального електромеханічного обладнання гірничих виробництв: електричні машини, перетворювачі стаціонарних установок шахт та механізмів і установок збагачувальних фабрик, їх конструктивних особливостей та режимів роботи, умов експлуатації та обслуговування.

144

ВНЗ.ЕМ.02.11

Вступ до спеціальності

 

Мета викладання дисципліни: ознайомлення історією розвитку напряму електромеханіки і основних спеціальностей; ознайомлення з сутністю дисциплін, які будуть вивчати студенти; перспективами розвитку сучасних пристроїв керування і регулювання параметрів електропривода постійного і змінного струму; надання імпульсу для творчого мислення майбутніх спеціалістів з напряму електромеханіки; придбання практичних навиків роботи з приладами, монтажу електрообладнання перевірки робочого стану електричних апаратів та пристроїв.

90

ВНЗ.ЕМ.02.12

Вибухові роботи

 

Метою викладання дисципліни є ознайомлення з фізикою вибухів в шахтах і кар’єрах, впливу вибухів на електромеханічне обладнання, яке знаходиться в безпосередній близькості від зони вибуху, з методами захисту обладнання від дії факторів вибуху.

ВНЗ.ЕМ.02.13

Фізичні основи електротехніки

 

Основні етапи розвитку електротехніки і електромеханіки. Типові електромеханічні системи і пристрої. Закони електромеханіки. Фізичні властивості. Узагальнена теорія електромеханічних пристроїв. Перетворення енергії в електромеханічних системах. Перехідні процеси в динамічних системах.

90

ВНЗ.ЕМ.02.14

Стаціонарні установки гірничих виробництв

 

Метою дисципліни є вивчення характеристик, конструктивних особливостей, режимів роботи стаціонарних установок сучасних шахт і кар’єрів: вентиляторних, водовідливних і пневматичних установок, а також підйомних установок, які забезпечують транспортування корисних копалин та людей.

72

ВНЗ.ЕМ.02.15

Надійність та діагностика електромеханічного обладнання гірничих підприємств

 

Метою дисципліни є вивчення основних характеристик надійності електромеханічного обладнання гірничих підприємств, фізики відмов електрообладнання, методів розрахунки надійності, впливу умов експлуатації в шахтах і на кар’єрах на показники надійності.

90

ВНЗ.ЕМ.02.16

Економіка гірничих підприємств

 

Метою дисципліни є вивчення основних характеристик надійності електромеханічного обладнання, яке експлуатуються на шахтах і кар’єрах,  фізики відмов електрообладнання, методів розрахунки надійності, впливу умов експлуатації на показники надійності.

108

ВНЗ.ЕМ.02.17

Організація і планування гірничого виробництва

 

Аналіз ринку продукції, системний підхід як основа інженерної діяльності; функціонально-вартістний аналіз; ергономіка і естетика як частина технічного прогресу; науково-технічне прогнозування і експортування; методи прийняття рішень.

108

ВНЗ.ЕМ.02.18

Гірничі машини та комплекси

 

Метою дисципліни є вивчення гірничих технологічних машин і механізмів енергоємних виробництв, режимів навантаження, розрахунку потужності двигунів, умов експлуатації, впливу пружних зв’язків на динамічні навантаження і шляхи їх зменшення.

144

ВНЗ.ЕМ.02.19

Мікропроцесорні системи в електромеханіці

 

Принципи побудови мікропроцесорних засобів вимірювання та керування, їх програмного забезпечення. Мікропроцесорні комплекти, структури , склад та особливості застосування, архітектура , система команд. БІС мікропроцесорного набору. Перспективні вітчизняні та закордонні БІС ЕОМ і мікропроцесорів. ЦАП і АЦП, їх мікросхеми і принципи роботи.

144

ВНЗ.ЕМ.02.20

Механіка електропривода

 

Класифікація статичних моментів і сил опору руху; зведення статичних моментів і зусиль, моментів інерції і рухомих мас; рівняння руху; коливання системи електропривода з пружними зв’язками і зазорами; оптимальне передавальне число редуктора; навантаження в кривошипних і ричажно-реєчних механізмах;системи з розподіленою масою; коливання багатомасових систем.

90

ВНЗ.ЕМ.02.21

Моделювання елементів електроніки та електротехніки

 

Операційне середовище Simulink, елементи бібліотеки Simulink, SimPowerSystems; схеми моделей елементів електротехніки, електричних машин та силової електроніки; графічний інтерфейс споживача Powergui; бібліотека нелінійних моделей.

144

Цикл дисциплін за вибором студента

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни за вибором студента

ВС.ГСЕ.01

Іноземна мова

 

Знання, вмiння, навички з iноземної мови: володiти лекцiйним мiнiмумом однiєї з iноземних мов, тобто слiв i словосполучень, якi мають найбiльшу уживанiсть, семантичну цiннiсть, а необхiднi для вивчення усних i письмових форм спiлкування; умiти вести iноземною мовою бесiду-дiалог загального характеру, користуватися правилами мовного етикету, читати лiтературу з спеціальності без словника з метою пошуку iнформацiї, перекладати тексти з словником, складати анотацiї, реферати i дiловi листи iноземною мовою.

 

72

ВС.ГСЕ.02

Українознавство

 

Місце історії України в системі гуманітарних наук, її предмет, завдання, функції, методологія, джерела, iсторiографiя. Київська Русь i її місце в системi міжнародних відносин. Основні етапи виникнення українського народу, його державність, вплив внутрiшнiх i зовнiшнiх факторiв; соцiально-полiтичнi та економiчнi наслiдки революцiй ХVII-XIX ст.ст. i особливостi розвитку України; якiснi змiни в свiтi на межi XIX-XX ст.ст., їх соцiальнi полiтичнi, економiчнi наслiдки i досвiд, свiт у першiй половинi ХХ ст.; особливостi політичного розвитку України, соцiально-економiчне життя; вступ свiту в науково-економiчну революцiю i Україна; Українська держава на сучасному етапi i свiт.

ВС.ГСЕ.03

Психологія іміджу

 

Вступ до психології іміджу: об'єкт i предмет псиxологiї. Психіка i органiзм, активнiсть псиxiки, поведiнка i дiяльнiсть. Особистiсть у дiяльностi, пiзнаннi та спiлкуваннi. Емоцiйно-вольова сфера особистостi. Iндивiдуально-психологiчнi особливості особистостi. Соцiальна психологiя, колективна i групова дiяльнiсть, дiлове спiлкування. Основи iнженерної психологiї. Основи психологiї працi, педагогiчної i творчої наукової дiяльностi. Методи прикладних психологiчних i соцiально-психологiчних дослiджень: тести, спостереження.

ВС.ГСЕ.04

Етика та естетика

 

Вчення про сутність і форму прекрасного в художній творчості, природі і житті; мистецтво як особливий вид суспільної ідеології; основні положення етичної теорії; терміни і поняття етики і естетики,  аналіз етичних та соціокультурних явищ сучасності; мораль і моральність, етико-психологічні аспекти ділового спілкування; естетичний смак, шляхи формування і вдосконалення.

ВС.ГСЕ.05

Психологія професіоналізму

 

Знання, вмiння, навички з психологiї: розумiти змiст, взаємовiдношення духовного i тiлесного, бiологiчних та соцiальних засад в людинi, вiдношення людини до природи i суперечностей та кризи iснування людини в природi, якi виникли в сучасну епоху технiчного розвитку; знати умови формування особи, її свободи, вiдповiдальностi за збереження життя, природи, культури, розумiти роль насильства та не насильства в iсторiї i людськiй поведiнцi, моральним зобов'язанням людини по вiдношенню до iнших i до самої себе.

ВС.ГСЕ.06

Культурологія

 

Знання української та світової культури, засоби набування, зберігання фундаментальних цінностей культури; уміти оцінювати досягнення культури; уявлення про основні епохи в історії людства та їх хронологію; знати основні історичні факти, дати, події та імена iсторичних дiячiв; умiти вирiшувати та обгрунтовувати свою позицiю з питань, якi стосуються ціннісного вiдношення до iсторичного минулого.

ВС.ГСЕ.07

Іноземна мова

 

Завдання курсу iноземної мови: оволодiти навичками оглядового, iнформативного та поглибленого читання на матерiалах оригiнальної науково-технiчної лiтератури за фахом; брати участь у бесiдах в ситуацiях офiцiйного спiлкування на загальнi та професiйнi теми; - читати та перекладати з словником на рiдну мову оригiнальнi науково-популярнi тексти, а також тексти за фахом; читати без словника лiтературу за фахом з метою пошуку необхiдної iнформацiї; вмiти анотувати та реферувати рiдною мовою iншомовнi першоджерела за фахом.

72

ВС.ГСЕ.08

Логіка

 

Логіка як способ судження для отримання висновку із набору припущень; твердження із вже встановлених;  дослідження істинності виводу, включаючи різноманітні можливі визначення істинності та передумов; рецепти мислення; логіка як предмет дослідження математики  і інформатики; судження про ймовірність та причинність; структури логічних хиб та парадокси.

ВС.ГСЕ.09

Правознавство

 

Право, особистiсть i суспiльство, структура права та його дiї; конституцiйна основа правової системи; приватне право; порiвняльне правознавство.

Знання, вмiння, навички з основ права: знати права i свободи людини та громадянина, умiти їх реалiзувати у рiзних сферах життєдiяльностi; знати основи української правової системи та законодавства, органiзацiї i функцiонування судових та iнших правочинних i правоохоронних органiв, правовi та морально-етичнi норми у сферi професiйної дiяльностi; умiти використовувати i складати нормативнi та правовi документи, якi вiдносяться до майбутньої професiйної дiяльностi, вживати необхiдних заходiв по вiдновленню порушених прав.

ВС.ГСЕ.10

Релігієзнавство

 

Теоретичний та історичний напрями релігієзнавста; наукове дослідження релігії; засвоєння сутності, історії виникнення та розвитку релігії, її ролі та місця у суспільстві, житті людини; пояснення сутності сучасних релігійних течій; формування вмінь орієнтуватися у складних проблемах релігійного життя та релігійної ситуації в Україні; долати забобони у становленні до релігії та церкви, пов'язані з пануванням державного атеїзму; мати навички вільно і самостійно визначатися у своїх релігійно-світоглядних орієнтаціях; використовувати набуті знання у своїй повсякденній діяльності (у спілкуванні між людьми, у виховному процесі серед молоді, в сім'ї); у своїй повсякденній діяльності та у спілкуванні між людьми додержуватися принципу свободи совісті. Предмет навчальної дисципліни: природа та сутність релігії, її філософські, соціологічні, етичні, культурологічні, політичні та історичні ознаки.

ВС.ГСЕ.11

Історія світової та вітчизняної культури

 

Першi форми культури; культура Стародавнього Сходу; антична культура; вiзантiйська культура; культура середнiх віків Європи; культура епохи Вiдродження; становлення та реформацiя культури Нового Часу; культура епохи Просвiтительства; Захiдноєвропейська культура ХIХ - ХХ ст.ст.; культура України: iсторiя та сучасність; наукове уявлення про основнi епохи в історії людства та їх хронологiю; знання основних iсторичних фактів, дат, подiй та iмен iсторичних дiячiв; умiння вирiшувати та обгрунтовувати свою позицiю з питань, якi стосуються ціннісного вiдношення до iсторичного минулого.

ВС.ГСЕ.12

Основи економічної теорії

 

Предмет економiчної науки; основи економiчного аналiзу; основи обмiну; функцiонування конкурентного ринку; основи державного сектора; основнi поняття власностi; економiчнi та правовi аспекти; вступ у макроекономiку; грошi, грошовий обiг i грошова полiтика; нацiональний прибуток; сукупнi затрати; попит, пропозицiя, цiновий рiвень, фiскальна полiтика; макроекономiчнi проблеми iнфляцiї та безробiття; основнi макроекономiчнi школи; свiтова економiка та економiчний рiст; попит, споживчий вибiр, витрати та пропозицiя; фiрма та форми конкуренцiї; структура бiзнесу, регулювання та дерегулювання; факторнi ринки та розподiл прибутку; порiвняльнi економічні системи.

ВС.ГСЕ.13

Психологія ділових відносин

 

Завдання та проблеми психологічні особливості управлінської діяльності (функціональний зміст управлінської діяльності, чинники, що впливають на її ефективність, мотивація управлінської праці); психологічні аспекти управління у сфері виробництва, бізнесу, освіти, науки, культури, спорту тощо; психологічні особливості діяльності керівника (стилі управління, психологічні якості керівника, мотиваційна сфера особистості керівника, психологічні показники ефективності управлінського розвитку керівника, попередження професійної управлінської деформації й регресивного особистісного розвитку керівника); співвідношення «індивідуального» і «групового» в психології управління; психологія кадрової політики в управлінні (психологічні основи добору та навчання управлінських кадрів); психологія вирішення управлінських завдань (психологія прийняття управлінських рішень); соціально-психологічні аспекти.

ВС.ГСЕ.14

Ділова іноземна мова

 

Основна практична мета курсу полягає у подальшому вдосконаленні студентами іноземної ділової мови (мова для спеціальних цілей) як засоба спілкування в усній (аудіювання та говоріння) і письмовий (читання та письмо) формі. При цьому особлива увага приділяється поглибленню надбаних знань з різних видів мовленнєвої діяльності: читання, перекладу, говоріння аудіювання та письма. При організації учбового процесу з курсу «Ділова іноземна мова» слід враховувати, що цей курс є завершальний в системі навчання англійської мови, тому має свої особливості як змістовні, так і організаційні.

72

ВС.ГСЕ.15

Соціологія

 

Соцiологiя як наука про суспiльство: предмет, структура, функцiї соцiологiї. Iсторiя становлення i розвитку соцiологiї, соцiологiя в Українi. Соцiальна структура сучасного суспiльства, соцiальнi спiльностi i соцiальна стратифiкацiя. Особистiсть i її мiсце в соцiальнiй структурi. Соцiальнi вiдносини, соцiальне життя i соцiальна полiтика. Соцiальнi iнститути, процеси, системи. Спецiальнi соцiологiчнi теорiї.

Предмет i змiст соцiологiї працi та управлiння, її взаємозв'язок з менеджментом. Праця, трудова дiяльнiсть i трудова поведiнка як базовi соцiальнi iнститути в сферi працi. Соцiальнi суб'єкти трудових вiдносин i процесiв. Трудовий колектив як соцiальний iнститут i соцiальна спiльнiсть.

ВС.ГСЕ.16

Господарче законодавство

 

Регулювання відносин у процесі виробничо-господарської діяльності і державного управління; предмет регулювання господарського права; господарські правовідносини, їх ознаки і види; методи господарського права

ВС.ГСЕ.17

Філософія глобальних проблем суспільства

 

Проблеми взаємодії природи і суспільства; проблеми між державами з різним економічним рівнем розвитку;  розвиток людини, забезпечення її майбутнього; збереження миру і цивілізації; екологічні проблеми і проблеми клімату; енергетичні проблеми.

ВС.ГСЕ.18

Філософія техніки

 

Філософія науки і техніки— напрям філософії, характерний для XX ст., викликаний передусім надзвичайно широким розповсюдженням техніки і технічних засобів. 9 характерних елементів техніки: прикладне природознавство;  продукування надлишків продукції, ефективність;  розкриття глибин упорядкування природи;  самозабезпечення людського існування; втілення ідей та задумів людини; воля до влади над природою; комплекс інструментів та засобів; вивільнення людини з-під влади природи; предметне втілення схем людської діяльності.

ВС.ГСЕ.19

Конфліктологія в професійній діяльності

 

Людина і її місце в природі, людському суспільстві і специфіку психологічних оцінок та внутрішньоособистих вимірів; наука про зіткнення, проблемне функціонування особи, людського суспільства, природи та взаємодії людини і природи; теорія соціального конфлікту, конфліктологічна перспектива, конфліктна традиція; полемологія – вивчення причини виникнення конфліктів та воєн й умови збереження миру.

ВС.ГСЕ.20

Ділова іноземна мова

 

Основна практична мета курсу полягає у подальшому вдосконаленні студентами іноземної ділової мови (мова для спеціальних цілей) як засоба спілкування в усній (аудіювання та говоріння) і письмовий (читання та письмо) формі. При цьому особлива увага приділяється поглибленню надбаних знань з різних видів мовленнєвої діяльності: читання, перекладу, говоріння аудіювання та письма. При організації учбового процесу з курсу «Ділова іноземна мова» слід враховувати, що цей курс є завершальний в системі навчання англійської мови, тому має свої особливості як змістовні, так і організаційні.

72

ВС.ГСЕ.21

Політологія

 

Полiтика як суспiльне явище; предмет, метод та структура курсу політології; полiтологiя в структурi суспiльствознавства; спiввiдношення предметiв полiтологiї, політичної соцiологiї та соцiологiї полiтики; історiя полiтичної думки, полiтологiя в Українi; полiтичне життя та громадське суспiльство; суб'єкти полiтики i полiтичнi відносини; полiтична дiяльнiсть як спосiб iснування полiтичного життя; проблеми соцiальної, нацiональної, екологiчної i іншої полiтики.

ВС.ГСЕ.22

Трудове право

 

Регулювання трудових правовідносин працівників у питаннях робочого часу, відпочинку, заробітної платні, відпочинку, тарифів, охорони праці, праці жінок і молоді, трудових конфліктів, соціального страхування.

ВС.ГСЕ.23

Підприємницьке право

 

Норми адміністративного і цивільного права; галузь підприємницького законодавства, суб’єкти підприємницької діяльності, ліцензування видів діяльності, підприємницьке право, організація підприємницької діяльності, припинення суб’єктів господарювання, договірне право, договори про передачу майна у власність і у користування, правове регулювання захисту прав споживачів.

ВС.ГСЕ.24

Філософія та методологія науки і наукового дослідження

 

Свідомість і пізнання, самосвідомість, особистість, творчість, практика,віра і знання; поняття і пояснення; раціональне і ірраціональне; проблема істини; дійсність, мислення, логіка і мова; наукове і поз наукове знання; критерії науковості; структура наукового пізнання; його методи і форми; ріст наукового знання;наукові революції; наука і майбутнє; глобальні проблеми сучасності.

ВС.ГСЕ.25

Політекономія

 

Суспільно-економічні відносини, економічні закони, розвитку людського суспільства в процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ;вивчення  системи економічних відносин, їх єдність і взаємодія з обмеженими продуктивними силами та політичними, ідеологічними та соціальними інститутами суспільства.

ВС.ГСЕ.26

Психологія управління

 

Аналіз психологічних умов і особливостей управлінської діяльності; діагностування і прогнозування стану і змін керуючої підсистеми; формування підпрограми діяльності підлеглих для зміни стану об’єкту в заданому напрямку; роль особистості керівника; психологія розрізняє у керівника необхідність і можливість, а також управлінську концепцію.

ВС.ГСЕ.27

Фізичне виховання

 

Фiзична культура як важлива частина освiти бакалавра. Здоров'я як результат свiдомого управлiння психофiзичним станом сучасної дiяльної людини. Поняття, знання, умiння та здiбностi, потрiбнi для формування та реалiзацiї iндивiдуальних рекреацiйних i фiзкультурно-оздоровчих програм. Професiйно-прикладна фiзична пiдготовка студентiв.

ВС.ГСЕ.28

Фізичне виховання (секції)

 

Знання, вмiння, навички фiзичної культури: розумiти роль фiзичної культури у розвитку людини та пiдготовцi спецiалiста; знати основи фiзичної культури та здорового способу життя; володiти системою практичних умiнь i навичок, якi забезпечують збереження та змiцнення здоров'я, розвиток i вдосконалення психофiзичних здiбностей i якостей, самовизначення у фiзичнiй культурi; набути досвiду використання фiзкультурно-спортивної дiяльностi для досягнення життєвої та професiйної мети.

Цикл дисциплін за вибором студента за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

Варіант 1: бакалавр з електромеханічного обладнання енергоємних виробництв

ВС.ЕМ.01.01

Підйомно-транспортне обладнання підприємств

 

Метою дисципліни є ознайомлення з обладнанням сучасних кранів, ліфтів, підйомних установок, конвеєрних установок; їх конструкцією, основним електрообладнанням, режимами роботи, системою захисту; умовами експлуатації; строками періодичної перевірки.

54

ВС.ЕМ.01.02

Релейний захист і автоматика

 

Захист силових трансформаторів і електричних машин; максимальний і мінімальний захист; чутливість захисту і її перевірка; аварійна та попереджувальна сигналізація; технічна документація і прибори; телекерування; періодичність перевірки релейного захисту.

 

ВС.ЕМ.01.03

Експлуатація та обслуговування механічного обладнання

 

Технічне утримання механічного обладнання; види технічного обслуговування і періодичність їх проведення; організація роботи бригад з обслуговування механічного обладнання; приймання обладнання і підготовка його до роботи; поточне обслуговування механічного обладнання.

72

ВС.ЕМ.01.04

Вибіркові задачі електромеханіки

 

Мета викладання дисципліни є розгляд типових і специфічних задач аналізу режимів роботи електромеханічного обладнання енергоємних виробництв та дослідження їх динамічних режимів.

 

ВС.ЕМ.01.05

Транспортні машини промислових підприємств

 

Мета викладання дисципліни є ознайомлення з транспортними машинами промислових підприємств: конвеєрами, підйомними установками, ліфтами, підйомними кранами тощо; аналіз режимів роботи і особливостей керування та захисту; методики розрахунку параметрів обладнання машин.

108

ВС.ЕМ.01.06

Основи мікропроцесорної техніки

 

Мікроелектронні, мікропроцесорні засоби вимірювання та керування ЕМС; вивчення структури різних мікропроцесорів та мікропроцесорних комплектів, мікро-ЕОМ, принципи побудови мікропроцесорних засобів вимірювання та керування, їх програмного забезпечення; мікропроцесорні комплекти, структури , склад та особливості застосування, архітектура , система команд. БІС мікропроцесорного набору; перспективні вітчизняні та закордонні БІС ЕОМ і мікропроцесорів. ЦАП і АЦП, їх мікросхеми і принципи роботи.

72

ВС.ЕМ.01.07

Енергозберігаючі технології

 

Системний інжиніринг, об’єкти і їх характеристика;  обстеження підприємства на предмет виявлення резервів економії паливно енергетичних ресурсів;  визначення енергозберігаючих проектів та оцінка внеску кожного з них у зменшення витрати палива; визначення внеску усіх складових паливного балансу в енергоємність продукції; визначення проектів, які забезпечують зниження енергоємності продукції;

оцінка енергозберігаючих проектів з їх ефективності.

72

ВС.ЕМ.01.08

Інформаційні системи обліку електроенергії

 

Використання електронних багато тарифних лічильників електроенергії з модемним зв’язком; автоматизовані робочі місця для контролю поточного енергоспоживання активної і реактивної електроенергії; коригування поточного енергоспоживання з метою зменшення споживання електроенергії у зони «пік».

ВС.ЕМ.01.09

Експлуатація і ремонт електромеханічного обладнання

 

Технічне обслуговування електромеханічного обладнання; строки і об’єм обслуговування; система і класифікація ремонтів обладнання; планування і методи виконання ремонтних робіт; структура електроремонтного цеху і склад його обладнання; ремонти електричних машин постійного і змінного струму.

72

ВС.ЕМ.01.10

Основи автоматизованого проектування електромеханічних систем

 

Мета та завдання САПР; програмно-методичні і програмно-технічні комплекси; методи розрахунку та проектування;; апаратне, програмне, інформаційне, організаційне, лінгвістичне і методичне забезпечення; системне і прикладне програмне забезпечення САПР

108

Варіант 2: бакалавр з електромеханічного обладнання енергоємних

виробництв (у гірництві)

ВС.ЕМ.02.01

Експлуатація та обслуговування гірничого механічного обладнання

 

Метою дисципліни є ознайомлення з механічним обладнанням гірничих підприємств: сучасних кранів, ліфтів, підйомних установок, конвеєрних установок; їх конструкцією, основним електрообладнанням, режимами роботи, системою захисту; умовами експлуатації; строками періодичної перевірки.

54

ВС.ЕМ.02.02

Транспорт на гірничих підприємствах

 

Метою дисципліни є ознайомлення  з  транспортними машинами гірничих  підприємств: конвеєрами, підйомними установками, ліфтами, підйомними кранами тощо; аналіз режимів роботи і особливостей керування та захисту; методики розрахунку параметрів обладнання машин.

108

ВС.ЕМ.02.03

Основи мікропроцесорної техніки

 

Мікроелектронні, мікропроцесорні засоби вимірювання та керування ЕМС; вивчення структури різних мікропроцесорів та мікропроцесорних комплектів, мікро-ЕОМ, принципи побудови мікропроцесорних засобів вимірювання та керування, їх програмного забезпечення; мікропроцесорні комплекти, структури , склад та особливості застосування, архітектура , система команд. БІС мікропроцесорного набору; перспективні вітчизняні та закордонні БІС ЕОМ і мікропроцесорів. ЦАП і АЦП, їх мікросхеми і принципи роботи.

72

ВС.ЕМ.02.04

Енергозберігаючі технології

 

Системний інжиніринг, об’єкти і їх характеристика;  обстеження підприємства на предмет виявлення резервів економії паливно енергетичних ресурсів;  визначення енергозберігаючих проектів та оцінка внеску кожного з них у зменшення витрати палива; визначення внеску усіх складових паливного балансу в енергоємність продукції; визначення проектів, які забезпечують зниження енергоємності продукції;

оцінка енергозберігаючих проектів з їх ефективності.

72

ВС.ЕМ.02.05

Інформаційні системи обліку електроенергії

 

Використання електронних багато тарифних лічильників електроенергії з модемним зв’язком; автоматизовані робочі місця для контролю поточного енергоспоживання активної і реактивної електроенергії; коригування поточного енергоспоживання з метою зменшення споживання електроенергії у зони «пік».

ВС.ЕМ.02.06

Теплотехнічне господарство шахт

 

Метою викладення дисципліни є ознайомлення з автономними котельнями шахт, їх конструкцією, обладнанням і системами керування;  котлом і допоміжним обладнанням (тягодуттьові машини, механізми і пристрої управління, димова труба тощо), для отримання водяної пари або гарячої води за рахунок теплоти палива, що спалюється. Основним пристроєм котельні - паровий, жаротрубний та/або водогрійний котел, в якому нагрівання відбувається робочої рідини (теплоносія, як правило води або пари).

72

ВС.ЕМ.02.07

Релейний захист і автоматика

 

Захист силових трансформаторів і електричних машин; максимальний і мінімальний захист; чутливість захисту і її перевірка; аварійна та попереджувальна сигналізація; технічна документація і прибори; телекерування; періодичність перевірки релейного захисту.

ВС.ЕМ.02.08

Експлуатація і ремонт гірничого електромеханічного обладнання

 

Технічне утримання гірничого електромеханічного обладнання; види технічного обслуговування і періодичність їх проведення; організація роботи бригад з обслуговування електромеханічного обладнання; приймання обладнання і підготовка його до роботи; поточне обслуговування електромеханічного обладнання.

72

ВС.ЕМ.02.09

Основи автоматизованого проектування електромеханічних систем

 

Мета та завдання САПР; програмно-методичні і програмно-технічні комплекси; методи розрахунку та проектування;; апаратне, програмне, інформаційне, організаційне, лінгвістичне і методичне забезпечення; системне і прикладне програмне забезпечення САПР

108